El Cangrejo Loco

AVÍS LEGAL

Aquesta informació, normes i condicions (conjunt anomenat Avís Legal) tenen per objecte regular, en allò que sigui aplicable, l’ús del lloc web que El Mar a l’Eixample, S.L., posa a disposició del públic per així complir amb les obligacions legals sobre això.

El present Avís Legal va ser modificat el 21/02/2024.

SOBRE EL MAR A L’EIXAMPLE, S.L.

LLOCS WEB I DOMINIS

El Mar a l’Eixample, S.L. opera a la xarxa per oferir els seus serveis amb els dominis següents, cedits pel titular d’aquests HERNEY, S.L., amb domicili al carrer Aribau, 115 Local, 08036 BARCELONA i NIF B-59846089.

considerant www.elcangrejoloco.com com a domini principal.

MOLT IMPORTANT   Alguns serveis oferts al/s lloc/s d’El Mar a l’Eixample, S.L., accessibles per als usuaris d’Internet, poden estar sotmesos a condicions particulars i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i/o modifiquen aquest Avís Legal i que l’Usuari haurà d’acceptar abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent. Això és aplicable, particularment, en els casos en què s’efectuïn reserves o contractin serveis o productes, i en aquest cas s’ha d’aplicar el contingut de les condicions generals de contractació (identificades com a CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ   a les pàgines corresponents).

OBJECTE I FUNCIONALITAT DELS LLOCS D’EL MAR A L’EIXAMPLE, S.L.

L´activitat d’El Mar a l´Eixample, S.L. és proporcionar serveis en l’àmbit de la restauració.

El Mar a l’Eixample, S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús, així com qualssevol altres condicions particulars.

El Mar a l’Eixample, S.L. fa tots els esforços necessaris dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda als seus llocs web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat d’El Mar a l’Eixample, S.L., es procediria a la seva correcció immediatament després del seu coneixement, no podent acceptar cap mena de responsabilitat derivada dels perjudicis que poguessin derivar-se dels errors o omissions de la informació continguda als llocs.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint aquesta disposició, o la part d’aquesta que resulti afectada, per no posada.

 

INFORMACIÓ GENERAL (DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE)

 

En compliment de l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, us informem que El Mar a l’Eixample, S.L., Aribau, 117 Local, 08036, Barcelona amb NIF B67327296, està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 46668, foli 78, full B-527172, inscripció 2a

 

Podeu contactar amb nosaltres, a més d’estar a la vostra disposició a les nostres oficines, usant els següents mitjans:

SOBRE ELS USUARIS

L’accés i/o ús del/s lloc/s d’El Mar a l’Eixample, S.L. per part d’una persona atribueix la condició d’USUARI a aquesta persona. L’USUARI accepta, per a l’ús i l’accés del/dels diferents llocs/s d’El Mar a l’Eixample, S.L., les  Condicions Generals d’Ús del/dels llocs/s  El Mar a l’Eixample, S.L. presentades a continuació. 

L’Usuari del lloc/s El Mar a l’Eixample, S.L. ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi usar-los, ja que aquests i les condicions d’ús recollides en aquest Avís Legal poden haver patit modificacions.

CONDICIONS D’ÚS DEL/DELS LLOC/S D’EL MAR A L’EIXAMPLE, S.L.

El/Els lloc/s d’El Mar a l’Eixample, S.L. ofereixen accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús per part seva del/s lloc/s El Mar a l’Eixample, S.L. Per això és responsabilitat, compromís i obligació de l’usuari fer un ús adequat dels continguts i serveis que El Mar a l’Eixample, S.L. ofereix a través del/s lloc/s d’El Mar a l’Eixample, S.L. Especialment l’USUARI es compromet a no emprar-los en accions que puguin:

  • Incórrer en activitats il·lícites o il·legals segons l’ordenament jurídic europeu i espanyol
  • Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  • Provocar danys als sistemes informàtics d’El Mar a l’Eixample, S.L. dels seus proveïdors o de terceres persones. 
  • Introduir o difondre a la xarxa programari maliciós, virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats al punt anterior.   
  • Intentar accedir o, si escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne les dades.

EDAT DELS USUARIS

El/Els lloc/s d’El Mar a l’Eixample, S.L. no tenen continguts ofensius o inadequats per a menors d’edat. Això no obstant, no es permet l’ús a menors de 14 anys, i és recomanable que, si s’escau, l’ús el faci tutelar algun responsable legal o major d’edat. En cap cas els menors de 14 anys no han de subministrar a El Mar a l’Eixample, S.L. dades de caràcter personal, pròpies o de familiars.

Per respectar la legislació vigent El Mar a l’Eixample, S.L. prohibeix la contractació o reserva de productes i/o serveis a menors de 18 anys o incapacitats legals.

RESPONSABILITATS

RESPONSABILITATS DE L’USUARI I D’EL MAR A L’EIXAMPLE, S.L.

L’USUARI és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització inadequada de l’indret dels llocs El Mar a l’Eixample, S.L., quedant El Mar a l’Eixample, S.L. exonerada de qualsevol mena de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’USUARI.

REGISTRE D’USUARIS

Per accedir a determinats serveis cal la condició d’USUARI REGISTRAT. És responsabilitat de l’USUARI la custòdia de la contrasenya usada per evitar la usurpació de la seva identitat als llocs El Mar a l’Eixample, S.L. als quals tingués accés per la condició d’usuari registrat.

Així mateix, l’usuari declara que tota la informació de caràcter personal subministrada per ell per a l’accés al/s lloc/s d’El Mar a l’Eixample, S.L. i durant la seva utilització, és veritable, completa i precisa i es compromet a mantenir-la actualitzada en els successius usos que pugui fer dels serveis oferts.

L’enviament i la remissió de dades que l’usuari faci a través del lloc web d’El Mar a l’Eixample, S.L. o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats a aquests. El Mar a l’Eixample, S.L. realitza els millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB.

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny i codi font, són titularitat d’El Mar a l’Eixample, S.L. i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web, així com la seva modificació i/o distribució sense citar-ne l’origen o sol·licitar-ne prèviament autorització.

El Mar a l’Eixample, S.L. no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

ENLLAÇOS (LINKS)

Aquesta Web inclou enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet externes al/s lloc/s d’El Mar a l’Eixample, S.L. En cas que l’USUARI faci servir aquests enllaços, El Mar a l’Eixample, S.L. us informa que no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs, els seus continguts i la possibilitat que recopilin informació de les vostres activitats a Internet, incloses les realitzades al nostre propi lloc.

En cap cas El Mar a l’Eixample, S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs de Internet.

Si qualsevol usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals us agrairem que contacteu amb El Mar a l’Eixample, S.L. indicant-ho per, així, procedir a eliminar aquest enllaç.

Tota activitat efectuada als llocs que no són titularitat d’El Mar a l’Eixample, S.L. està regulada per les seves pròpies normes i condicions, per la qual cosa recomanem que, abans del seu ús, els usuaris s’informin sobre això als apartats d’avís legal, o similars, als llocs fora del control directe d’El Mar a l’Eixample , S.L.

NORMATIVA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

En tots els aspectes, les regles d’ús d’El Mar a l’Eixample, S.L. es regeixen per la legislació espanyola. L’idioma utilitzat per a redactar i comprendre aquest avís legal és l’espanyol. No es desa una còpia individual d’aquest avís legal per a cada usuari, però sempre estarà disponible en línia a El Mar a l’Eixample, S.L.

En cas que sorgeixi alguna controvèrsia o reclamació relacionada amb aquest text o qualsevol activitat d’El Mar a l’Eixample, S.L., els usuaris tenen l’opció de sotmetre’s al Sistema Arbitral de Consum, en el qual El Mar a l’Eixample, S.L. participa. Tot i això, per resoldre disputes relacionades amb activitats que requereixin una col·legiació, els usuaris han de dirigir-se a l’òrgan apropiat del col·legi d’advocats corresponent.

Si els usuaris compleixen amb la definició de consumidors o usuaris segons la legislació espanyola i resideixen a la Unió Europea, i experimenten problemes amb una compra en línia realitzada al Mar a l’Eixample, S.L., poden buscar una solució extrajudicial a través de la Plataforma de Resolució de Litigis a Línia, establerta per la Unió Europea i desenvolupada per la Comissió Europea conforme al Reglament (UE) 524/2013.