El Cangrejo Loco

POLÍTICA DE PRIVACITAT

IMPORTANT: us convidem a llegir detingudament aquesta Declaració de Privadesa per conèixer per què recopilem les vostres dades personals i com són processades aquestes dades per El Mar a l’Eixample, S.L., Aribau, 117 Local, 08036, Barcelona.

Aquesta política està subjecta a canvis per la qual cosa és convenient consultar-la cada vegada que decidiu visitar-nos.

Aquesta Política de Privadesa va ser modificada el 21/02/2024.

ÀMBIT

Aquesta declaració de privadesa en línia d’El Mar a l’Eixample, S.L., és pública i accessible a tots els usuaris i clients d’El Mar a l’Eixample, S.L., i s’aplica a tots els llocs web d’El Mar a l’ Eixample, S.L. sent www.elcangrejoloco.com el lloc o domini principal.

També s’aplica als documents o missatges emesos per El Mar a l’Eixample, S.L. que enllacen a aquesta política o declaració de privadesa o, si escau, indiquen que s’hi accedeixi perquè vostè conegui l’ús que fa El Mar a l’Eixample, S.L. de les vostres dades personals.

A continuació, us informem de manera general sobre els usos de la vostra informació personal. Posteriorment es detallen aquests usos i tractaments.

INFORMACIÓ PERSONAL QUE RECOLLIM

Informació sobre l’ús de dades de caràcter personal, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, que adapta el Reglament a l’ordenament jurídic espanyol i en completa i desenvolupa les disposicions (LOPDGDD).

El Mar a l’Eixample, S.L. respecta el seu dret a la intimitat i aplica tota la normativa vigent per tal de protegir les dades personals dels seus clients i usuaris.

Les vostres dades personals són tractades amb la màxima confidencialitat, havent adoptat El Mar a l’Eixample, S.L., com a Responsable del Tractament, les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat.

Perquè vostè pugui rebre informació i, si escau, poder reservar o fer servir els productes i serveis que El Mar a l’Eixample, S.L. ofereix a través del/s lloc/s d’El Mar a l’Eixample, S.L., cal que ens informe de certes dades personals necessàries per poder, així, personalitzar-li els nostres serveis i ajustar-los als seus interessos i necessitats.

Us recordem que és deure de l’usuari fer-nos saber qualsevol canvi que es produeixi a les vostres dades, a El Mar a l’Eixample, S.L., i que hagués registrat els nostres llocs, per procedir al seu manteniment en els fitxers corresponents.

Per millorar els serveis que us oferim, és possible que en finalitzar el servei que us prestem, rebeu una enquesta de satisfacció. S’hi demanarà una valoració dels serveis rebuts i un breu comentari sobre l’experiència viscuda.

Recopilem la vostra informació personal per diversos motius:

 • Atendre sol·licituds de serveis
 • Realització dels serveis
 • Confecció de pressupostos
 • Enviar missatges d’estat dels serveis en curs
 • Enviament de promocions que considerem interessants per als nostres clients
 • Enquestes de qualitat i de satisfacció per a la millora dels serveis que realitza El Mar a l’Eixample, S.L.

A més, podem recopilar informació relacionada amb el seu ús dels nostres llocs web a través de diverses tecnologies, com ara l’ús de cookies.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, així com exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oblit, portabilitat de dades i oposició pels mitjans indicats al capítol “EXERCICI DE DRETS” del present document.

MODES DE RECOLLIDA

El Mar a l’Eixample, S.L. recull dades personals a través de diversos canals: al lloc web www.elcangrejoloco.com; al centre d’atenció telefònica d’El Mar a l’Eixample, S.L.; als mateixos centres físics d’El Mar a l’Eixample, S.L., a l’hora de sol·licitar un pressupost o un servei; a la pàgina d’El Mar a l’Eixample, S.L. a Facebook, Instagram.

En tot cas i sempre que sigui aplicable us donarem l’opció de negar-vos a fer servir les vostres dades amb fins d’enviaments o comunicacions publicitàries.

COMUNICACIÓ A TERCERS

Ens autoritza a la comunicació de les dades com a Nom, NIF, Dades Bancàries, etc., a les Entitats Financeres amb què treballa El Mar a l’Eixample, S.L. només a l’efecte de gestionar les transferències, cobraments i pagaments a què doni lloc la relació comercial i l’ús dels nostres serveis.

No es procedirà a la comunicació a tercers de les dades personals, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

TRACTAMENTS I USOS

Vostè podrà revocar en tot moment l’autorització que hagi atorgat per tal de permetre que les vostres dades siguin utilitzades d’una manera específica. Aquesta revocació d’autorització no podrà tenir efecte retroactiu.

Realització i gestió del servei contractat i facturació

Les dades personals, així com les relatives al servei seran conservades als nostres fitxers durant el temps necessari per poder fer efectiva la garantia del servei prestat (5 anys).

Les dades relatives a la facturació del servei seran conservades als nostres fitxers durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i fiscals aplicables als serveis realitzats pel Mar a l’Eixample, S.L. (5 anys + any en curs).

Sobre aquest tractament de dades, vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els drets següents:

 • D’accés per conèixer quines dades conservem i tractem
 • De rectificació en el cas que considereu que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les vostres dades de contacte).

Tractament de consultes

Les dades personals, de contacte, imatges, seran conservades als nostres fitxers durant el temps necessari per poder realitzar la gestió sol·licitada.

Sobre aquest tractament de dades, vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els drets següents:

 • D’accés per conèixer quines dades conservem i tractem
 • D’oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractades -des que se’n tramiti la sol·licitud- per a la finalitat del servei d’informació
 • De rectificació en el cas que considereu que les dades no són correctes o bé perquè han canviat.
 • D’esborrament o supressió en cas que ens retiri el consentiment per a aquest tractament.

Servei de Qualitat

Per complir els nostres compromisos de qualitat amb el client, puntualment realitzem una enquesta destinada a conèixer la satisfacció amb els treballs realitzats als nostres clients i usuaris per així poder millorar els nostres serveis.

Aquestes enquestes s’efectuen per mitjans electrònics (es rep un e-mail amb enllaç a la web on es realitza l’enquesta) i no s’hi recull cap dada personal addicional a les que vostè ens hagi proporcionat prèviament.

En qualsevol cas, les dades personals de contacte recopilades per tal d’enviar-vos l’enquesta de qualitat únicament seran utilitzades si ens atorga el seu consentiment explícit.

Les dades personals referents a aquest tractament seran conservades durant 3 mesos.

Sobre aquest tractament de dades vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els drets següents:

 • D’oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractades -des que se’n tramiti la sol·licitud- per a la finalitat del servei de qualitat.
 • De rectificació en el cas que considereu que les dades no són correctes o bé perquè han canviat

Informació sobre els serveis d’El Mar a l’Eixample, S.L.

Per mantenir-lo informat sobre els serveis de prestats per El Mar a l’Eixample, S.L. i de les promocions puntuals, necessitem tractar les vostres dades de contacte.

D’altra banda, a cada comunicació enviada se li oferirà l’oportunitat de donar-se de baixa; addicionalment podeu exercir els drets indicats a continuació en qualsevol moment.

Sobre aquest tractament de dades vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els drets següents:

 • D’oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractades -des que se’n tramiti la sol·licitud- per a la finalitat del servei d’informació
 • De rectificació en el cas que considereu que les dades no són correctes o bé perquè han canviat
 • D’esborrament o supressió en cas que ens retiri el consentiment per a aquest tractament.

Elaboració de pressupostos

Les dades que vostè ens proporcioni, per a l’elaboració del pressupost, es mantindran als nostres fitxers fins que vostè ens informi de la declinació de la seva execució o fins passats 2 anys, una vegada transcorregut aquest termini seran esborrats. En altre cas passaran a formar part del tractament de realització del servei.

Sobre aquest tractament de dades vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els drets següents:

 • D’accés per conèixer quines dades conservem i tractem
 • De rectificació en el cas que considereu que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les vostres dades de contacte).
 • D’esborrat en cas que desestimi definitivament l’actuació pressupostada per El Mar a l’Eixample, S.L.

Estudi de candidatures de treball

Les dades que vostè ens proporcioni, per participar en els nostres processos de selecció de personal, en cas de ser seleccionat per a la següent fase, us comunicarem aquesta decisió. Les dades proporcionades per vostè es conservaran durant un temps màxim d’1 any passat el qual seran eliminades.

Sobre aquest tractament de dades vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els drets següents:

 • D’accés per conèixer quines dades conservem i tractem
 • De rectificació en el cas que considereu que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les vostres dades de contacte).
 • D’esborrament o supressió en cas que ens retiri el consentiment per a aquest tractament

Navegació

En navegar per El Mar a l’Eixample, S.L. es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en conjunt.

Servei reCAPTCHA

L’adreça IP de navegació serà enviada a Google com a part del sistema per poder destriar un humà d’un sistema de rebliment i enviament de formularis automatitzat.

Tots els detalls sobre la política de privadesa de Google es poden llegir a la pàgina https://policies.google.com/privacy?hl=es

Les dades que vostè ens proporcioni, per a l’elaboració del pressupost, es mantindran als nostres fitxers fins que vostè ens informi de la declinació de la seva execució o fins passats 2 anys, una vegada transcorregut aquest termini seran esborrats. En altre cas passaran a formar part del tractament de realització del servei.

reCAPTCHA

Utilitzem el servei reCAPTCHA de Google Inc. (Google) per protegir les dades enviades a través dels formularis de les pàgines dels nostres usuaris. Aquest servei permet diferenciar les dades enviades per persones dels missatges automatitzats i suposa la transmissió de l’adreça IP i altres dades requerides per Google per a l’ús del servei reCAPTCHA. Amb aquesta finalitat, les dades seran transmeses a Google per poder ser utilitzades. L’adreça IP serà encriptada per Google als estats membres de la Unió Europea així com als estats associats a l’espai econòmic europeu. Només en alguns casos excepcionals, les adreces IP seran transmeses al servidor de Google als Estats Units per a la seva encriptació. En nom del propietari d’aquest lloc web, Google utilitzarà aquestes informacions per avaluar l’ús del servei per part dels usuaris. L’adreça IP transmesa per reCAPTCHA es mantindrà separada d’altres dades de Google. Per a aquestes dades és vàlida la política de privadesa de Google. Tots els detalls sobre la política de privadesa de Google es poden llegir a la pàgina https://policies.google.com/privacy?hl=es

En utilitzar el servei reCAPTCHA, l’usuari consenteix el tractament de les dades sobre ell de què Google disposa en la forma i propòsits establerts més amunt.

GOOGLE ANALYTICS

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal del qual és el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar el website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús del lloc web (incloent-hi l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del vostre ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet.

Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la vostra adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google.

Podeu rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest website. En utilitzar aquest website vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins indicats més amunt.

EXERCICI DE DRETS

Podeu adreçar les comunicacions escrites per a l’exercici dels vostres drets a:

El Mar a l’Eixample, S.L.
B67327296

inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 46668 foli 48, full-527172, inscripció 2n

remetent les seves sol·licituds a la següent adreça:

El Mar a l’Eixample, S.L.
Aribau, 117 Local, 08036, Barcelona

També podeu dirigir les vostres comunicacions a través dels canals següents:

 • Presencialment, a les nostres oficines
 • Per correu electrònic a l’adreça rgpd@elcangrejoloco.com
 • Contactant al telèfon +34 932 210 904 on estem a la vostra disposició per atendre’l

Les sol·licituds de dades enviades poden requerir que proporcioneu la documentació addicional necessària per confirmar la vostra identitat.

En tot cas podeu obtenir informació general sobre la privadesa i la Protecció de Dades Personals en el següent enllaç: www.agpd.es